Trợ lý Phần tử Nhóm > Trường Cơ sở Dữ liệu

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu được liên kết đến cơ sở dữ liệu. Nó ghi rõ có nên lưu các giá trị tham chiếu vào cơ sở dữ liệu hay không.

Ngụ ý vị trí vào đó cần lưu các giá trị tham chiếu. Giá trị tham chiếu có thể đại diện tình trạng hiện thời của hộp nhóm trong cơ sở dữ liệu.

Để truy cập lệnh này...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 4, there must be a database connection.


Biểu tượng Ghi chú

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu đã được liên kết đến cơ sở dữ liệu


Bạn có muốn lưu giá trị vào trường cơ sở dữ liệu không?

Có, tôi muốn lưu nó vào trường cơ sở dữ liệu này:

Specifies that you want to save the reference values in a database. The values are written in the data field selected in the list box. The list box displays all the field names from the database table that the form is linked to.

Hộp liệt kê

Không, tôi chỉ muốn lưu giá trị vào biểu mẫu.

Specifies that you want to save the reference values in the form only, and not in the database.

Please support us!