Trợ lý Phần tử Nhóm > Giá trị Trường

Gán một giá trị tham chiếu cho mỗi trường tùy chọn.

Chọn một trường trong danh sách các trường tùy chọn, sau đó gõ giá trị tham chiếu tương ứng.

Để truy cập lệnh này...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 3.


Cho mỗi tùy chọn, bạn muốn gán giá trị nào?

Chọn một con số hay văn bản làm giá trị tham chiếu cho trường tùy chọn đã chọn.

Trường tùy chọn

Chọn trường tùy chọn cho đó bạn muốn gán giá trị tham chiếu.

Please support us!