Trợ lý Phần tử Nhóm > Dữ liệu

Ghi rõ những trường tùy chọn nằm trong hộp nhóm.

Để truy cập lệnh này...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame - Wizards page 1.


Bạn có muốn đặt tên nào cho mỗi trường tùy chọn?

Ghi rõ nhãn tương ứng cho mỗi trường tùy chọn. Bạn sẽ thấy nhãn của trường tùy chọn trong một biểu mẫu. Mục nhập này tương ứng với thuộc tính Nhãn của trường tùy chọn.

Chấp nhận

>>

Confirms the current label and copies the label to the Option fields list.


Gõ nhãn cho mỗi trường tùy chọn của nhóm bạn muốn tạo, sau đó sao chép nhãn vào danh sách bằng cách nhấn vào cái nút mũi tên. Lặp lại thủ tục này đến khi mọi trường tùy chọn đã được xác định.

Trường tùy chọn

Hiển thị mọi trường tùy chọn nên nằm trong hộp nhóm.

Bỏ

<<

Gỡ bỏ khỏi danh sách những trường tùy chọn đã chọn.


Please support us!