Trợ lý Phần tử Nhóm

Trợ lý Phần tử Nhóm tự động khởi chạy khi bạn chèn vào tài liệu một Hộp nhóm.

Để truy cập lệnh này...

In form design, click the Group Box icon on the toolbar
and use the mouse to create a frame.


Trợ lý Phần tử Nhóm > Dữ liệu

Ghi rõ những trường tùy chọn nằm trong hộp nhóm.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Chọn trường mặc định

Xác định rằng bạn muốn chọn một trường tùy chọn riêng làm sự chọn mặc định.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Giá trị Trường

Gán một giá trị tham chiếu cho mỗi trường tùy chọn.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Trường Cơ sở Dữ liệu

Trang này chỉ hiển thị nếu tài liệu được liên kết đến cơ sở dữ liệu. Nó ghi rõ có nên lưu các giá trị tham chiếu vào cơ sở dữ liệu hay không.

Trợ lý Phần tử Nhóm > Tạo Nhóm Tùy chọn

Ghi rõ nhãn cho nhóm tùy chọn.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Tạo

Tạo đối tượng.

Please support us!