Xuất dạng HTML > Trang 6

Xác định các màu sắc cho bài xuất bản.

Định dạng văn bản theo định dạng của bản vẽ hay trình diễn. Trang này không hiển thị nếu bạn đã bỏ chọn hộp bên cạnh mục Tạo trang tựa, hoặc nếu bạn đã chọn xuất khẩu kiểu tự động hay WebCast.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 6 of the wizard.


Chọn lược đồ màu

Xác định lược đồ màu và các màu sắc cho văn bản và nền.

Áp dụng lược đồ màu từ tài liệu

Xác định màu sắc từ các kiểu dáng được dùng trong tài liệu đang biên soạn.

Dùng màu sắc trình duyệt

Dùng các màu sắc mặc định được đặt trong trình duyệt Web của người dùng.

Dùng lược đồ màu riêng

Cho phép bạn xác định các màu sắc riêng cho một số đối tượng trình diễn.

Văn bản

Mở hộp thoại Màu, trong đó bạn có thể chọn màu văn bản cho trình diễn.

Siêu liên kết

Mở hộp thoại Màu trong đó bạn có thể chọn màu của các siêu liên kết cho trình diễn.

Liên kết hoạt động

Mở hộp thoại Màu trong đó bạn có thể chọn màu của các liên kết hoạt động cho trình diễn.

Liên kết đã thăm

Mở hộp thoại Màu trong đó bạn có thể chọn màu của các liên kết đã thăm cho trình diễn.

Nền

Mở hộp thoại Màu trong đó bạn có thể chọn màu nền cho trình diễn.

Please support us!