Xuất dạng HTML > Trang 5

Xác định một kiểu dáng cái nút để duyệt các ảnh chiếu của trình diễn.

Trang này không hiển thị nếu bạn đã bỏ chọn hộp bên cạnh mục Tạo trang tựa, hoặc nếu bạn đã chọn xuất khẩu kiểu tự động hay WebCast.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 5 of the wizard.


Chọn kiểu nút

Xác định có nên chèn các cái nút duyệt vào trình diễn hay không. Cũng có thể chọn kiểu dáng của cái nút.

Chỉ văn bản

Chèn chỉ siêu liên kết thay cho cái nút.

Trường chọn

Hiển thị các kiểu dáng cái nút có sẵn. Nhấn vào một kiểu dáng cái nút để chọn nó.

Please support us!