Xuất dạng HTML > Trang 4

Ghi rõ thông tin cần hiển thị trên trang tựa đề của bài xuất bản.

Bạn vẫn còn có thể bỏ qua trang này, nếu bạn bỏ chọn hộp bên cạnh mục Tạo trang tựa, hoặc nếu bạn đã chọn Tự động hay WebCast trên trang trước của Trợ lý này.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 4 of the wizard.


Thông tin cho trang tựa

Tác giả

Ghi rõ họ tên của tác giả của bài xuất bản này.

Email address

Specifies the email address.

Trang chủ

Ghi rõ địa chỉ của trang chủ của tác giả (cá nhân hay công ty). Một siêu liên kết sẽ được chèn vào bài xuất bản.

Thông tin thêm

Ghi rõ văn bản thêm cần hiển thị trên trang tựa đề.

Please support us!