Xuất dạng HTML > Trang 3

Ghi rõ kiểu đồ họa và độ phân giải của màn hình đích.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 3 of the wizard.


Save images as

Xác định định dạng ảnh. Bạn cũng có thể xác định giá trị nén cho tiến trình xuất khẩu.

PNG - Đồ họa mạng di động

Cãc tập tin được xuất khẩu theo định dạng PNG. Tập tin PNG được nén mà không mất dữ liệu, và hỗ trợ nhiều hơn 256 màu sắc. (Tốt nhất cho đồ thị và bản vẽ đường.)

GIF - Định dạng trao đổi đồ họa

Cãc tập tin được xuất khẩu theo định dạng GIF. Tập tin GIF được nén mà không mất dữ liệu, với số tối đa 256 màu sắc.

JPG - Định dạng tập tin đã nén

Cãc tập tin được xuất khẩu theo định dạng JPEG. Tập tin JPEG được nén, có độ nén có thể điều chỉnh, và hỗ trợ hơn 256 màu sắc. (Tốt nhất cho ảnh chụp và đồ họa phức tạp.)

Chất lượng

Ghi rõ hệ số nén của đồ họa JPEG. GIá trị 100% cung cấp độ chất lượng tốt nhất qua phạm vi dữ liệu rộng. Hệ số 25% ngụ ý tập tin nhỏ có độ chất lượng ảnh thấp.

Độ phân giải màn hình

Xác định độ phân giải của màn hình đích. Phụ thuộc vào độ phân giải đã chọn, ảnh sẽ được hiển thị theo kích cỡ bị giảm. Bạn có thể xác định độ giảm đến 80% so với kích cỡ gốc.

Phân giải thấp (640×480 điểm ảnh)

Chọn độ phân giải thấp để bảo tồn kích cỡ tập tin nhỏ, ngay cả đối với trình diễn có rất nhiều ảnh chiếu.

Phân giải vừa (800×600 điểm ảnh)

Chọn độ phân giải vừa cho trình diễn có kích cỡ vừa (không phải lớn, không phải nhỏ).

Phân giải cao (1024×768 điểm ảnh)

Chọn độ phân giải cao để hiển thị các ảnh chiếu rất đẹp.

Xuất

Xuất âm thanh khi ảnh chiếu tiến lên

Ghi rõ cũng có nên xuất khẩu các tập tin âm thành đã được xác định như hiệu ứng khi chuyển tiếp ảnh chiếu.

Please support us!