Xuất dạng HTML > Trang 2

Xác định kiểu bài xuất bản.

Bạn có thể ghi rõ có nên thêm các khung, thêm tựa đề, hay hiển thị các ghi chú về trình diễn.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 2 of the wizard.


Kiểu bài xuất bản

Xác định các thiết lập cơ bản cho tiến trình xuất khẩu dự định.

Định dạng HTML chuẩn

Tạo các trang mã HTML chuẩn từ các trang đã xuất khẩu.

HTML chuẩn có khung

Tạo các trang HTML chuẩn chứa các khung riêng. Trang đã xuất khẩu sẽ được để vào khung chính, còn khung bên trái sẽ hiển thị mục lục theo định dạng siêu liên kết.

Tạo trang tựa

Tạo một trang tựa đề cho tài liệu.

Ghi rõ cũng có nên hiển thị các ghi chú của bạn.

Tự động

Tạo một trình diễn HTML mặc định đã xuất khẩu một cách truy cập hạn, trong trình diễn đó các ảnh chiếu được làm tiếp tự động sau một khoảng thời gian đã cho.

Như phát biểu trong tài liệu

Sự chuyển tiếp ảnh chiếu phụ thuộc vào thời gian bạn đặt cho mỗi ảnh chiếu trong trình diễn. Nếu bạn đặt sự chuyển tiếp tự làm, trình diễn HTML sẽ giới thiếu một trang mới khi bất cứ phím nào được bấm trên bàn phím.

Tự động

Sự chuyển tiếp trang sẽ xảy ra tự động sau khoảng thời gian đã cho, cũng không phụ thuộc vào nội dung của trình diễn.

Thời gian xem ảnh chiếu

Xác định khoảng thời gian cần hiển thị mỗi ảnh chiếu.

Vô hạn

Tự động khởi chạy lại trình diễn HTML sau khi hiển thị ảnh chiếu cuối cùng.

WebCast

Trong tiến trình xuất khẩu kiểu WebCast, các văn lệnh tự động sẽ được tạo ra bằng khả năng hỗ trợ Perl hay ASP. Vì vậy người diễn thuyết (chẳng hạn, người diễn thuyết đang tham gia cuộc hội thảo qua điện thoại, dùng chiếu ảnh trên Internet) chuyển đổi các ảnh chiếu trong trình duyệt Web của mỗi khán giả. Bạn sẽ tìm thông tin thêm về tiến trình WebCast vào lúc sau trong phần này.

Trang chủ hoạt động (ASP)

Khi bạn bật tùy chọn ASP , tiến trình xuất WebCast tạo các trang ASP. Lưu ý rằng trình chiếu HTML chỉ có thể được cung cấp bởi máy chủ có hỗ trợ ASP.

Perl

Dùng trong tiến trình xuất khẩu WebCast, để tạo các trang HTML và văn lệnh Perl.

URL cho đối tượng nghe

Ghi rõ địa chỉ URL (kiểu tuyệt đối hay tương đối) mà khán giả cần nhập vào trình duyệt để xem trình diễn này.

URL cho trình diễn

Ghi rõ địa chỉ URL (kiểu tuyệt đối hay tương đối) vào đó trình diễn HTML đã được lưu trên Internet.

URL cho văn lệnh Perl

Ghi rõ địa chỉ URL (kiểu tuyệt đối hay tương đối) cho các văn lệnh Perl đã tạo ra.

Thông tin thêm về Xuất WebCast

Có hai tùy chọn khả dĩ để xuất trình chiếu LibreOffice Impress bằng kỹ thuật WebCast: Trang chủ hoạt động (ASP) và Perl.

Biểu tượng Cảnh báo

Trong cả hai trường hợp, WebCast cần một máy chủ HTTP cung cấp Perl hoặc ASP như là văn lệnh. Vì vậy, tùy chọn xuất khẩu phụ thuộc vào máy chủ HTTP được sử dụng.


WebCast theo ASP

Xuất khẩu

Không dùng cùng một thư mục cho hai việc xuất HTML khác nhau.

Dùng ASP WebCast

Bạn có thể sử dụng WebCast ngay khi các tập tin đã xuất khẩu có thể được truy cập từ máy chủ HTTP.

Thí dụ:

Giả sử bạn đã cài đặt máy chủ thông tin Internet của Microsoft (MIIS) vào máy tính. Bạn đã nhập thư mục "c:\Inet\wwwroot\presentation" như là thư mục xuất HTML trong khi thiết lập IIS. Địa chỉ URL của máy tính của bạn sẽ được giả định là "http://myserver.com".

Lúc này khán giả có thể xem ảnh chiếu được chọn bởi trình trình chiếu, qua địa chỉ URL "http://miền.com/presentation/webcast.asp". Họ không thể chuyển đổi sang ảnh chiếu khác nào cũng ở địa chỉ URL này nếu họ không biết tên tập tin của mỗi ảnh chiếu. Hãy bảo đảm rằng máy chủ HTTP không hiển thị danh sách các tập tin trong thư mục này.

WebCast qua Perl

Xuất khẩu

Dùng Perl WebCast

Các tập tin đã tạo trong tiến trình xuất khẩu lúc này cần phải được thiết lập trên máy chạy trình phục vụ HTTP hỗ trợ Perl. Không thể làm tự động, do các trình phục vụ HTTP khác nào có khả năng hỗ trợ Perl. Sau đây có những bước cần theo. Xem sổ tay của trình phục vụ, hoặc hỏi quản trị mạng về cách áp dụng các thiết lập này vào máy chạy trình phục vụ riêng của bạn.

Lúc này, bạn nên có khả năng sử dụng WebCast.

Thí dụ:

Trong mẫu thí dụ này, bạn có máy tính chạy hệ thống Linux và một trình phục vụ HTTP. Địa chỉ URL của máy chạy trình phục vụ HTTP là "http://miền.com", và thư mục xuất của các tài liệu HTML là thư mục "//user/local/http/". Các văn lệnh Perl nằm trong thư mục "//user/local/http/cgi-bin/". Gõ "bí_mật.htm" là tên tập tin xuất khẩu, và "trình_diễn.htm" là URL cho đối tượng nghe. Trong hộp văn bản URL cho trình diễn, gõ "http://miền.com/trình_diễn/", và cho địa chỉ URL cho văn lệnh Perl, gõ "http://miền.com/cgi-bin/".

Một khi bạn đã cài đặt xong các tập tin Perl, người diễn thuyết sẽ có thể hiển thị trình diễn. Thính giả có thể xem trình diễn này dưới địa chỉ URL « http://miền.com/presentation/trình_diễn.htm ».

Please support us!