Xuất dạng HTML > Trang 1

Trên trang thứ nhất, bạn có thể chọn một bản thiết kế tồn tại, hoặc tạo một bản mới.

Các thiết lập bạn chọn cho việc xuất khẩu sẽ được lưu tự động làm bản thiết kế cho các việc xuất bản sau. Bạn có thể gõ tên bản thiết kế sau khi nhấn vào nút Tạo.

Để truy cập lệnh này...

LibreOffice Draw or LibreOffice Impress menu File - Export, select HTML file type, page 1 of the wizard.


Gán thiết kế

Trong vùng này, bạn có thể chọn tạo một thiết kế mới, chọn hoặc xoá một thiết kế đã có.

Xoá một thiết kế thì bạn chỉ xoá thông tin thiết kế trong Trợ lý này. Tập tin xuất khẩu sẽ không bị xoá bằng hành động này.

Thiết kế mới

Tạo một thiết kế mới trên các trang kế tiếp của Trợ lý.

Thiết kế đã có

Nạp một thiết kế đã tồn tại từ danh sách thiết kế, để sử dụng làm điểm bắt đầu cho các bước cần theo trên các trang kế tiếp của Trợ lý.

Danh sách thiết kế

Hiển thị mọi thiết kế đã tồn tại.

Xoá thiết kế đã chọn

Xoá thiết kế đã chọn khỏi danh sách các thiết kế.

Please support us!