Trợ lý Báo cáo > Nhãn trường

Specifies how you want to label the fields.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo báo cáo trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Danh sách trường

Displays the names of the fields to be included in the report. At the right you can enter a label for each field that will be printed in the report.

Thông tin thêm về Trợ lý Báo cáo > Nhóm lại

Please support us!