Trợ lý Biểu mẫu > Đặt tên

Specifies the name of the form and how to proceed.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Tên của biểu mẫu

Ghi rõ tên của biểu mẫu.

Làm việc với biểu mẫu

Lưu biểu mẫu, sau đó mở nó dạng tài liệu biểu mẫu để nhập và hiển thị dữ liệu.

Sửa biểu mẫu

Lưu biểu mẫu, sau đó mở nó trong chế độ chỉnh sửa để thay đổi bố trí.

Trợ lý Biểu mẫu

Please support us!