Trợ lý Biểu mẫu > Áp dụng Kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng cho biểu mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Áp dụng kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng trang cho biểu mẫu.

Viền trường

Specifies the field border style.

Không có viền

Ghi rõ rằng trường không có viền.

Kiểu 3D

Ghi rõ rằng viền trường có diện mạo ba chiều.

Phẳng

Ghi rõ rằng viền trường có diện mạo phẳng.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt tên

Please support us!