Trợ lý Biểu mẫu > Đặt mục nhập dữ liệu

Ghi rõ chế độ quản lý dữ liệu cho biểu mẫu mới.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Biểu mẫu sẽ được dùng chỉ để nhập dữ liệu mới. Dữ liệu tồn tại sẽ không được hiển thị.

Tạo một biểu mẫu chỉ được dùng để nhập dữ liệu.

Biểu mẫu sẽ hiển thị tất cả dữ liệu

Tạo một biểu mẫu mà có thể được dùng cả hai để hiển thị dữ liệu tồn tại, và để nhập dữ liệu mới.

Không cho phép sửa đổi dữ liệu đã có

Bật để ngan cản chỉnh sửa dữ liệu.

Không cho phép xoá dữ liệu đã có

Bật để ngan cản xoá dữ liệu.

Không cho phép thêm dữ liệu mới

Bật để ngan cản thêm dữ liệu mới.

Trợ lý Biểu mẫu > Áp dụng Kiểu dáng

Please support us!