Trợ lý Biểu mẫu > Sắp đặt Điều khiển

Trên trang trợ lý này, bạn có thể chọn bố trí của biểu mẫu sẽ tạo.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Vị trí nhãn

Canh lề trái

The labels are left-aligned.

Canh lề phải

The labels are right-aligned.

Bố trí biểu mẫu chính

Dạng cột: nhãn bên trái

Aligns the database fields column-wise with the labels to the left of the fields.

Dạng cột: nhãn bên trên

Aligns the database fields column-wise with the labels above the field.

Dạng bảng dữ liệu

Aligns the database fields in a tabular form.

Theo khối: nhãn bên trên

Arranges the labels above the corresponding data.

Bố trí biểu mẫu phụ

Dạng cột: nhãn bên trái

Sắp đặt các trường cơ sở dữ liệu theo cột, có các nhãn bên trái các trường.

Dạng cột: nhãn bên trên

Sắp đặt các trường cơ sở dữ liệu theo cột, có các nhãn bên trên các trường.

Dạng bảng dữ liệu

Sắp đặt các trường cơ sở dữ liệu theo bảng.

Theo khối: nhãn bên trên

Sắp đặt các nhãn bên trên dữ liệu tương ứng.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt mục nhập dữ liệu

Please support us!