Trợ lý Biểu mẫu > Lấy trường đã nối

Nếu trong bước 2 bạn đã chọn thiết lập một biểu mẫu phụ dựa vào các trường tự chọn, bạn cũng có thể chọn các trường đó trên trang trợ lý này.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Trường biểu mẫu phụ được nối thứ nhất

Chọn trường biểu mẫu phụ mà được nối lại với trường biểu mẫu chính, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu chính được nối thứ nhất

Chọn trường biểu mẫu chính mà được nối lại với trường biểu mẫu phụ, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu phụ được nối thứ hai

Chọn trường biểu mẫu phụ mà được nối lại với trường biểu mẫu chính, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu chính được nối thứ hai

Chọn trường biểu mẫu chính mà được nối lại với trường biểu mẫu phụ, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu phụ được nối thứ ba

Chọn trường biểu mẫu phụ mà được nối lại với trường biểu mẫu chính, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu chính được nối thứ ba

Chọn trường biểu mẫu chính mà được nối lại với trường biểu mẫu phụ, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu phụ được nối thứ tư

Chọn trường biểu mẫu phụ mà được nối lại với trường biểu mẫu chính, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trường biểu mẫu chính được nối thứ tư

Chọn trường biểu mẫu chính mà được nối lại với trường biểu mẫu phụ, mà bạn chọn trong hộp liệt kê bên cạnh hộp liệt kê này.

Trợ lý Biểu mẫu > Sắp đặt Điều khiển

Please support us!