Trợ lý Biểu mẫu > Thêm trường biểu mẫu phụ

Ghi rõ bảng hay truy vấn cần thiết để tạo biểu mẫu phụ, và các trường bạn muốn thấy trong biểu mẫu phụ.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Bảng hay truy vấn

Ghi rõ bảng hay truy vấn cho đó cần tạo biểu mẫu phụ.

Trường có sẵn

Lists the names of the data base fields in the selected table or query. Click to select a field or hold down the Shift or the key while you click to select more than one field.

>

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

>>

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

<

Click to move the selected field(s) to the box that the arrow is pointing to.

<<

Click to move all fields to the box that the arrow is pointing to.

^

Nhấn nút này để nâng trường đã chọn lên một mục trong danh sách.

v

Nhấn nút này để hạ trường đã chọn xuống một mục trong danh sách.

Trường trong biểu mẫu phụ

Hiển thị mọi trường sẽ xuất hiện trong biểu mẫu phụ mới.

Trợ lý Biểu mẫu > Lấy trường đã nối

Please support us!