Trợ lý Biểu mẫu > Thiết lập biểu mẫu phụ

Ghi rõ nếu bạn muốn dùng biểu mẫu phụ, sau đó gõ các thuộc tính của biểu mẫu phụ. Bm phụ là một biểu mẫu được chèn vào biểu mẫu khác.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Thêm biểu mẫu phụ

Chọn để thêm một biểu mẫu phụ.

Biểu mẫu phụ dựa vào quan hệ đã có

Nhấn vào mục này để thêm một biểu mẫu phụ dựa vào quan hệ đã tồn tại.

Bạn muốn thêm quan hệ nào?

Chọn quan hệ là cơ sở của biểu mẫu phụ.

Biểu mẫu phụ dựa vào sự tự chọn trường

Nhấn vào mục này để thêm một biểu mẫu dựa vào các trường tự chọn.

Trợ lý Biểu mẫu > Thêm trường biểu mẫu phụ

Please support us!