Trợ lý Biểu mẫu

Mở Trợ lý để giúp người dùng tạo biểu mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Nhấn vào mục Dùng Trợ lý để tạo biểu mẫu trong cửa sổ tập tin cơ sở dữ liệu.


Chọn các thuộc tính biểu mẫu, bằng cách theo những bước này:

Trợ lý Biểu mẫu > Chọn trường

On this page of the Form Wizard, you can specify the table or query that you need to create the form as well as the fields that you want to include in the form.

Trợ lý Biểu mẫu > Thiết lập biểu mẫu phụ

Ghi rõ nếu bạn muốn dùng biểu mẫu phụ, sau đó gõ các thuộc tính của biểu mẫu phụ. Bm phụ là một biểu mẫu được chèn vào biểu mẫu khác.

Trợ lý Biểu mẫu > Thêm trường biểu mẫu phụ

Ghi rõ bảng hay truy vấn cần thiết để tạo biểu mẫu phụ, và các trường bạn muốn thấy trong biểu mẫu phụ.

Trợ lý Biểu mẫu > Lấy trường đã nối

Nếu trong bước 2 bạn đã chọn thiết lập một biểu mẫu phụ dựa vào các trường tự chọn, bạn cũng có thể chọn các trường đó trên trang trợ lý này.

Trợ lý Biểu mẫu > Sắp đặt Điều khiển

Trên trang trợ lý này, bạn có thể chọn bố trí của biểu mẫu sẽ tạo.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt mục nhập dữ liệu

Ghi rõ chế độ quản lý dữ liệu cho biểu mẫu mới.

Trợ lý Biểu mẫu > Áp dụng Kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng cho biểu mẫu.

Trợ lý Biểu mẫu > Đặt tên

Specifies the name of the form and how to proceed.

Lùi

View the selections in the dialog made in the previous step. The current settings remain unchanged. This button can only be activated from page two on.

Tiếp

Click the Next button, and the wizard uses the current dialog settings and proceeds to the next step. If you are on the last step, this button becomes Create.

Nhấn chuột để tạo biểu mẫu, không cần đáp ứng trang thêm.

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Please support us!