Trợ lý Nghị sự > Tên và Địa điểm

Chọn tên và địa điểm cho mẫu nghị sự.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - Name and Location.


Tên mẫu

Ghi rõ tên của mẫu nghị sự.

Đường dẫn

Ghi rõ đường dẫn đầy đủ, gồm tên tập tin của mẫu nghị sự.

Tạo bản nghị sự từ mẫu này

Tạo và lưu mẫu nghị sự, sau đó mở một tài liệu nghị sự mới dựa vào mẫu đó.

Tự sửa đổi mẫu này

Tạo và lưu mẵu nghị sự, sau đó mở nó để chỉnh sửa thêm.

Tới Trợ lý Nghị sự

Please support us!