Trợ lý Nghị sự > Mục nghị sự

Ghi rõ những chủ đề cần in trên mẫu nghị sự.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - Agenda items.


Chủ đề

Hãy nhập những chủ đề của bản nghị sự. Dùng cái nút Đem lên và Đem xuống để sắp xếp các chủ đề.

Chèn

Chèn một hàng chủ đề trắng bên trên hàng đã chọn.

Bỏ

Gỡ bỏ hàng chủ đề đã chọn.

Đem lên

Đem hàng chủ đề đã chọn lên một bước.

Đem xuống

Đem hàng chủ đề đã chọn xuống một bước.

Tới Trợ lý Nghị sự > Tên và Địa điểm

Please support us!