Trợ lý Nghị sự > Tên

Ghi rõ tên cần in trên bản nghị sự.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - Names.


Buổi họp đã triệu tập bởi

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của người đã triệu tập buổi họp hay không.

Chủ tịch

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của người chủ tịch hay không.

Người ghi biên bản

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của người ghi biên bản hay không.

Điều tiết viên

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của điều tiết viên hay không.

Người tham dự

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của các người tham dự hay không.

Quan sát

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của các quan sát hay không.

Biên chế ở tổ chức

Ghi rõ có nên in ra dòng trên đó có thể ghi tên của biên chế của tổ chức hay không.

Tới Trợ lý Nghị sự > Mục nghị sự

Please support us!