Trợ lý Nghị sự > Tiêu đề cần bao gồm

Ghi rõ các tiêu đề bạn muốn thấy trong bản nghị sự.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - Headings to include.


Kiểu cuộc họp

Ghi rõ có nên in ra dòng Kiểu cuộc họp hay không.

Hãy đọc

Ghi rõ có nên in ra dòng Hãy đọc hay không.

Hãy đem theo

Ghi rõ có nên in ra dòng Hãy đem theo hay không.

Ghi chú

Ghi rõ có nên in ra dòng Ghi chú hay không.

Tới Trợ lý Nghị sự > Tên

Please support us!