Trợ lý Nghị sự > Thông tin chung

Ghi rõ ngày tháng, giờ, tên và địa điểm của buổi họp.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - General information.


Ngày

Specifies the date of the meeting.

Giờ

Specifies the time of the meeting.

Tên

Ghi rõ tên của buổi họp.

Địa điểm

Specifies the location of the meeting.

Tới Trợ lý Nghị sự > Tiêu đề cần bao gồm

Please support us!