Trợ lý Nghị sự > Thiết kế trang

Ghi rõ một thiết kế trang cho bản nghị sự.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda - Page Design.


Thiết kế trang

Chọn thiết kế trang trong hộp liệt kê.

Gồm biểu mẫu để ghi lưu biên bản

In ra một trang trên đó bạn có thể viết biên bản trong khi họp.

Tới Trợ lý Nghị sự > Thông tin chung

Please support us!