Trợ lý Nghị sự

Khởi chạy trợ lý để giúp bạn tạo một mẫu nghị sự. Bạn có thể sử dụng bản nghị sự để ghi rõ các chủ đề thảo luận cho cuộc họp và cuộc hội thảo.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Agenda.


LibreOffice có sẵn một mẫu nghị sự mà bạn có thể sửa đổi để thích hợp với trường hợp riêng. Trợ lý cung cấp rất nhiều tùy chọn bố trí và thiết kế để tạo mẫu tài liệu. Ô xem thử cho bạn thấy bản nghị sự kết quả.

Trong trợ lý, bạn có thể sửa đổi mục nhập vào bất cứ lúc nào. Bạn cũng có thể nhảy qua một hay nhiều trang, ngay cả tất cả các trang, trong trường hợp đó thiết lập hiện thời (hay mặc định) còn lại hoạt động.

Trợ lý Nghị sự > Thiết kế trang

Ghi rõ một thiết kế trang cho bản nghị sự.

Trợ lý Nghị sự > Thông tin chung

Ghi rõ ngày tháng, giờ, tên và địa điểm của buổi họp.

Trợ lý Nghị sự > Tiêu đề cần bao gồm

Ghi rõ các tiêu đề bạn muốn thấy trong bản nghị sự.

Trợ lý Nghị sự > Tên

Ghi rõ tên cần in trên bản nghị sự.

Trợ lý Nghị sự > Mục nghị sự

Ghi rõ những chủ đề cần in trên mẫu nghị sự.

Trợ lý Nghị sự > Tên và Địa điểm

Chọn tên và địa điểm cho mẫu nghị sự.

Lùi

Trở về các lựa chọn trên trang trước. Thiết lập hiện thời còn lại hoạt động. Cái nút này chỉ có ích sau trang thứ nhất.

Tiếp

Trợ lý lưu thiết lập hiện thời và tiến tới trang kế tiếp. Một khi tới trang cuối cùng, cái nút này không còn có ích lại.

Kết thúc

Tùy theo các mục chọn của bạn, trợ lý tạo một mẫu tài liệu và lưu nó vào đĩa. Một tài liệu mới dựa vào mẫu đó sẽ xuất hiện trong vùng làm việc, với tên tập tin « Không tên X » (X là một con số được tạo ra tự động).

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Biểu tượng Ghi chú

LibreOffice lưu thiết lập hiện thời trong trợ lý tùy theo mẫu tài liệu đã chọn. Thiết lập này sẽ được dùng làm mặc định lần kế tiếp bạn khởi chạy trợ lý.


Please support us!