Trợ lý Điện thư > Tên và Địa điểm

Xác định tên và địa điểm của mẫu.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax - Name and Location.


Tên mẫu

Nhập tên của mẫu điện thư.

...

Nhấn vào để nhập hay chọn đường dẫn đầy đủ, gồm tên tập tin của mẫu điện thư.

Tạo một điện thư từ mẫu này

Tạo và lưu mẫu điện thư, sau đó mở một tài liệu điện thư mới dựa vào mẫu đó.

Tự thay đổi mẫu điện thư này

Tạo và lưu mẫu điện thư, sau đó mở mẫu để chỉnh sửa lại.

Tới Trợ lý Điện thư

Please support us!