Trợ lý Điện thư > Chân trang

Ghi rõ dữ liệu của phần chân trang.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax - Footer.


Chân trang

Xác định văn bản cần in vào vùng chân trang.

Gồm có chỉ trên trang thứ hai và sau

Thu hồi phần chân trang trên trang đầu tiên của một tài liệu điện thư đa trang.

Chèn số thứ tự trang

In số thứ tự trang vào vùng chân trang.

Tới Trợ lý Điện thư > Tên và Địa điểm

Please support us!