Trợ lý Điện thư > Người gửi và Người nhận

Ghi rõ thông tin về người gửi và người nhận điện thư đó.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax - Sender and Recipient.


Dùng dữ liệu người dùng cho địa chỉ trả lại

Chèn vào tài liệu bộ giữ chỗ cho địa chỉ trên mẫu điện thư. Lúc sau trong tài liệu điện thư, nhấn vào bộ giữ chỗ để nhập dữ liệu thật.

Địa chỉ trả về mới

Chọn để nhập dữ liệu địa chỉ vào những hộp văn bản sau. Dữ liệu được chèn dạng văn bản chuẩn trong tài liệu điện thư.

(Trường dữ liệu địa chỉ)

Nhập dữ liệu cho địa chỉ của người gửi.

Dùng bộ giữ chỗ cho địa chỉ người nhận

Chèn vào tài liệu bộ giữ chỗ cho địa chỉ trên mẫu điện thư. Lúc sau trong tài liệu điện thư, nhấn vào bộ giữ chỗ để nhập dữ liệu thật.

Dùng cơ sở dữ liệu địa chỉ để trộn thư

Chèn trường cơ sở dữ liệu cho việc trộn thư với tài liệu fax về sau.

Tới Trợ lý Điện thư > Chân trang

Please support us!