Trợ lý Điện thư > Mục cần bao gồm

Xác định những mục điện thư cần in.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax - Items to include.


Biểu hình

Gồm một biểu hình của công ty.

Ngày

Gồm một trường ngày thấng.

Kiểu thông điệp

Gồm một dòng kiểu giao thông. Chọn dòng thích hợp trong hộp liệt kê.

Dòng Chủ đề

Gồm một dòng chủ đề.

Lời chào

Gồm một lời chào. Chọn lời chào trong hộp liệt kê.

Lời kết

Gồm lời kết. Chọn lời kết trong hộp liệt kê.

Chân trang

Gồm phần chân trang.

Tới Trợ lý Điện thư > Người gửi và Người nhận

Please support us!