Trợ lý điện thư > Thiết kế trang

Xác định kiểu dáng của tài liệu điện thư.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax - Page Design.


Điện thư doanh nghiệp

Tạo một mẫu điện thư cho điện thư kiểu doanh nghiệp.

Kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng đã xác định sẵn.

Điện thư riêng

Tạo một mẫu điện thư cho điện thư riêng.

Kiểu dáng

Ghi rõ kiểu dáng đã xác định sẵn.

Tới Trợ lý Điện thư > Mục cần bao gồm

Please support us!