Trợ lý Điện thư

Mở trợ lý tạo điện thư. Trợ lý có thể giúp đỡ bạn tạo mẫu tài liệu cho tài liệu điện thư. Sau đó bạn có khả năng in tài liệu điện thư ra máy in hay máy điện thư, nếu có sẵn trình điều khiển máy điện thư.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Fax.


LibreOffice có sẵn một mẫu cho tài liệu điện thư, mà bạn có thể sửa đổi bằng trợ lý để thích hợp với trường hợp riêng. Trợ lý hướng dẫn bạn qua mỗi bước trong tiến trình tạo một mẫu tài liệu, cũng cung cấp nhiều tùy chọn bố trí và thiết kế. Ô xem thử tài liệu sẽ cho bạn thấy điện thư kết quả.

Bên trong hộp thoại, bạn có thể sửa đổi các mục nhập và tùy chọn vào bất cứ lúc nào. Cũng có thể bỏ qua toàn bộ trang, ngay cả mọi trang của trợ lý, trong trường hợp đo thiết lập hiện thời (hay mặc định) sẽ còn lại hoạt động.

Trợ lý điện thư > Thiết kế trang

Xác định kiểu dáng của tài liệu điện thư.

Trợ lý Điện thư > Mục cần bao gồm

Xác định những mục điện thư cần in.

Trợ lý Điện thư > Người gửi và Người nhận

Ghi rõ thông tin về người gửi và người nhận điện thư đó.

Trợ lý Điện thư > Chân trang

Ghi rõ dữ liệu của phần chân trang.

Trợ lý Điện thư > Tên và Địa điểm

Xác định tên và địa điểm của mẫu.

Lùi

Nhấn vào cái nút Lùi để xem thiết lập đã chọn trên trang trước đó. Nhấn được thì thiết lập hiện thời sẽ không bị thay đổi hay xoá. Cái nút Lùi sẽ hoạt động kể từ trang thứ hai.

Tiếp

Trợ lý lưu thiết lập hiện thời rồi tiến tới trang kế tiếp. Cái nút Kế sẽ trở thành bị động khi bạn tới trang cuối cùng.

Kết thúc

Tùy theo các mục chọn của bạn, trợ lý sẽ tạo một mẫu tài liệu rồi lưu nó. Một tài liệu mới dựa vào mẫu đó sẽ xuất hiện trong vùng làm việc, có tên tập tin « Không tên (số) ».

Thôi

Nhấn vào cái nút Thôi thì đóng hộp thoại mà không lưu thay đổi.

Please support us!