Trợ lý Thư > Chân trang

Specifies the information to include in the footer space.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Letter - Footer.


Chân trang

Enter the text for the footer lines.

Gồm có chỉ trên trang thứ hai và sau

Chọn để thu hồi phần chân trang trên trang đầu tiên.

Gồm số thứ tự trang

Includes page numbers in your letter template.

Tới Trợ lý > Tên và Địa điểm

Please support us!