Trợ lý Thư > Người nhận và người gửi

Specifies the sender and recipient information.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Letter - Recipient and Sender.


Địa chỉ của người gửi

Specifies your address information.

Dùng dữ liệu người dùng cho địa chỉ trả lại

Use the address data from LibreOffice - User Data in the Options dialog box.

Địa chỉ người gửi mới

Use the address data from the following text boxes.

Tên

Specifies the name of the sender.

Phố

Specifies the street address of the sender.

Mã vùng/Tĩnh/T.P.

Specifies the address data of the sender.

Địa chỉ của người nhận

Ghi rõ thông tin địa chỉ của người nhận.

Dùng bộ giữ chỗ cho địa chỉ người nhận

Specifies that placeholder fields are inserted into the letter template.

Dùng cơ sở dữ liệu địa chỉ để trộn thư

Address database fields are inserted into the letter template.

Tới Trợ lý Thư > Chân trang

Please support us!