Trợ lý Thư

Khởi chạy trợ lý cho mẫu thư. Bạn có thể sử dụng mẫu này cho lá thư kiểu cả doanh nghiệp lẫn cá nhân.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards - Letter.


LibreOffice có sẵn một số mẫu cho lá thư kiểu doanh nghiệp hay cá nhân, cho bạn tùy chỉnh với sự giúp đỡ của trợ lý. Trợ lý hướng dẫn bạn từng bước qua tiến trình tạo mẫu tài liệu, cũng cung cấp nhiều tùy chọn bố trí và thiết kế khác nhau. Ô xem thử cho bạn thấy ảnh của lá thư kết quả, tùy theo thiết lập bạn đã chọn.

Bên trong trợ lý, bạn có thể sửa đổi mục nhập và tùy chọn vào bất cứ lúc nào. Cũng có thể bỏ qua toàn bộ trang, ngay cả tất cả các trang của trợ lý, trong trường hợp đó thiết lập hiện thời (hay mặc định) sẽ còn lại hoạt động.

Trợ lý Thư > Thiết kế trang

Specifies whether you want to create a personal or a business letter. The available options on the following pages vary depending on your choice.

Biểu tượng Ghi chú

Khi bạn tạo lá thư doanh nghiệp, vẫn có thể chọn một số phần tử khác nhau cần chèn vào tài liệu, mà thường không thích hợp với lá thư cá nhân, như dòng chủ đề. Còn chọn tùy chọn thư Cá nhân thì một số trang chứa phần tử đặc trưng cho thư doanh nghiệp không được hiển thị trong hộp thoại của trợ lý.


Trợ lý Thư > Bố trí phần in đầu

Allows you to specify the elements that are already imprinted on your letterhead paper. Those elements are not printed, and the space they occupy is left blank by the printer.

Trợ lý Thư > Mục đã in

Defines the items to be included in the letter template.

Trợ lý Thư > Người nhận và người gửi

Specifies the sender and recipient information.

Trợ lý Thư > Chân trang

Specifies the information to include in the footer space.

Trợ lý > Tên và Địa điểm

Specifies where and under which name you want to save the document and template.

Lùi

Cho bạn xem mục đã chọn trong những bước trước. Luôn luôn có khả năng trở về hay tiếp lên. Thiết lập hiện thời sẽ vẫn được lưu.

Tiếp

Lưu thiết lập hiện thời và tiến tới trang kế tiếp.

Kết thúc

Tùy theo các sự chọn của bạn, trợ lý tạo một mẫu tài liệu mới và lưu nó vào đĩa. LibreOffice tạo một tài liệu mới dựa vào các mẫu tồn tại, với tên « Không tên X » (X là số thứ tự liên tiếp), và hiển thị nó trên vùng làm việc.

Biểu tượng Ghi chú

LibreOffice lưu thiết lập hiện thời trong trợ lý, tùy theo mẫu đã chọn. Thiết lập này được dùng như là thiết lập mặc định, lần kết tiếp bạn kích hoạt trợ lý.


Please support us!