Trợ lý

Guides you through creating business and personal letters, faxes, agendas, and more.

Để truy cập lệnh này...

Choose File - Wizards.


Thư

Khởi chạy trợ lý cho mẫu thư.

Điện thư

Mở trợ lý tạo điện thư. Trợ lý có thể giúp đỡ bạn tạo mẫu tài liệu cho tài liệu điện thư. Sau đó bạn có khả năng in tài liệu điện thư ra máy in hay máy điện thư, nếu có sẵn trình điều khiển máy điện thư.

Nghị sự

Khởi chạy trợ lý để giúp bạn tạo một mẫu nghị sự.

Bộ chuyển đổi tài liệu

Sao chép và chuyển đổi tài liệu sang định dạng XML OpenDocument (Tài Liệu Mở) dùng bởi LibreOffice.

Chuyển đổi Euro

Converts the currency amounts found in LibreOffice Calc documents and in fields and tables of LibreOffice Writer documents into euros.

Nguồn Dữ liệu Địa chỉ

Trợ lý này đăng ký một sổ địa chỉ đã tồn tại như một nguồn dữ liệu trong LibreOffice.

Please support us!