Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

1st ... đã được thay thế bằng 1st ...

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa chữa văn bản để chuyển những hậu tố của số thứ tự thành chỉ số trên.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!