Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Các dấu trừ đã được thay thế

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa đổi văn bản: các dấu trừ đã được thay thế bằng gạch.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!