Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Mới nhận ra và áp dụng các thuộc tính in đậm và gạch dưới

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa chữa văn bản để áp dụng các thuộc tính văn bản in đậm và/hay gạch dưới.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!