Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Các dấu cách đôi đã được bỏ qua

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa chữa văn bản để giảm mỗi dấu cách đôi thành một dấu cách đơn.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!