Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Mới phát hiện địa chỉ URL nên đặt thuộc tính siêu liên kết

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa đổi văn bản. Một chuỗi đã được phát hiện như là địa chỉ URL nên lúc bây giờ được hiển thị dạng siêu liên kết.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!