Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Dấu nháy kép đơn (') đã được thay thế

Your text was corrected by Autocorrect so that single quotation marks were replaced by typographical quotation marks.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!