Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Dấu nháy kép đôi (") đã được thay thế

Văn bản đã được sửa chữa bởi khả năng Tự động Sửa lỗi để mỗi dấu nháy kép đôi được thay thế bằng dấu nhãy kép kiểu in.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Localized Options tab.


Please support us!