Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Khả năng Tự động Sửa lỗi mới thay thế. Câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chữ hoa.

Khả năng Tự động Sửa lỗi mới thay thế: câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chữ hoa.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!