Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Mới thay thế

Khả năng Tự động Sửa lỗi mới thay thế một từ.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!