Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Hai chữ hoa ở đầu của một từ và một câu đã được sửa chữa thành một chữ hoa.

Khả năng Tự động Sửa lỗi đã sửa đổi văn bản để từ bắt đầu bằng hai chữ hoa ở đầu của câu lúc bây giờ bắt đầu bằng chỉ một chữ hoa.

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!