Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Bắt đầu mỗi câu bằng chữ hoa

Văn bản đã được sửa chữa bằng Tự động Sửa lỗi, để từ hiện thời bắt đầu bằng chữ hoa. Khả năng Tự động Sửa lỗi thay đổi từ ở đầu đoạn văn, và từ nằm sau ký tự ở kết thúc của câu (dấu chấm, dấu cảm, dấu hỏi).

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!