Khả năng Tự động Sửa chữa đã được kích hoạt

Mới sửa HAi CHữ HOa ĐẦu TIên

Các lỗi gõ như « LIệu » đã được sửa chữa và thay thế bằng chức năng Tự động Sửa lỗi thành « Liệu ».

Để truy cập lệnh này...

Choose Tools - AutoCorrect Options - Options tab.


Please support us!