Quản lý dấu nhớ

Icon

Dùng biểu tượng Thêm vào Dấu nhớ để đặt dấu nhớ cho trang hiện thời được chọn trong Trợ giúp.

Có thông tin thêm trên trang thanh Dấu nhớ.

Những lệnh này xuất hiện trên trình đơn ngữ cảnh của dấu nhớ :

Please support us!