Quản lý dấu nhớ

Icon

Use the Add to Bookmarks icon to set a bookmark for the current page shown in the Help.

Có thông tin thêm trên trang thanh Dấu nhớ.

Những lệnh này xuất hiện trên trình đơn ngữ cảnh của dấu nhớ :

Please support us!