Chỉ mục > Tìm kiếm Từ khoá trong Trợ giúp

Bạn có thể tìm kiếm một chủ đề nào đó, bằng cách gõ từ vào hộp văn bản Chuỗi tìm. Cửa sổ hiển thị danh sách các thuật ngữ chỉ mục theo thứ tự abc.

Con trỏ nằm trong danh sách chỉ mục khi bạn gõ chuỗi tìm thì vùng hiển thị sẽ nhảy trực tiếp tới lần kế tiếp gặp chuỗi đó. Khi bạn gõ từ nào vào hộp văn bản Chuỗi tìm, vùng hoạt động sẽ nhảy tới mục khớp tốt nhất trong danh sách chỉ mục.

Biểu tượng Gợi ý

Việc tìm kiếm kiểu chỉ mục và văn bản đầy đủ đều luôn luôn áp dụng cho ứng dụng LibreOffice hiện thời được chọn. Chọn ứng dụng thích hợp bằng hộp liệt kê nằm trên thanh công cụ của bộ xem trợ giúp.


Please support us!